راهنمای انتخاب پودمان

ارسال مدارک بازگشت به فهرست

در صورتی که مدارک دانشجو در سامانه دارای نقص باشد، با ورود به مراحل انتخاب پودمان به فرم ارسال مدارک (تصویر زیر) وارد خواهد شد و می بایست تصویر مدارک ناقص را با شرایط مندرج در راهنما، انتخاب نموده و سپس با کلیک روی دکمه "ورود به مرحله بعد" مدارک را در سامانه ثبت نموده و به مرحله بعدی وارد شود.

تذکر ۱: در زیر بخش مربوط به مدارکی از دانشجو که در سامانه موجود نمی باشند عبارت "انتخاب تصویر" نوشته شده است که دانشجو با کلیک روی آن میتواند تصویر آن مدرک را از کامپیوتر شخصی خود انتخاب نموده و بارگذاری نماید.

 

تذکر ۲: در زیر بخش مربوط به مدارکی از دانشجو که دارای نقص میباشد عبارت "حذف تصویر" نوشته شده است که دانشجو باید پس از آماده کردن تصویر مناسب و صحیح آن مدرک، با کلیک روی آن، تصویر دارای نقص را حذف نموده و سپس با کلیک روی عبارت "انتخاب تصویر" که جایگزین آن میشود تصویر مناسب و صحیح آن مدرک را از کامپیوتر شخصی خود انتخاب نموده و بارگذاری نماید.

 

تذکر ۳: دانشجویانی که دارای شرایط ایثارگری نیستند باید در بخش مدرک ایثارگری گزینه هیچکدام را انتخاب نمایند و دانشجویانی که دارای این شرایط هستند باید پس از تعیین شرایط خود، تصویر مدرک مربوط به ایثارگری را انتخاب نمایند تا بتوانند از فرم ارسال مدارک خارج و به مرحله بعدی وارد شوند.