ورود

متن کامل اطلاعيه

دریافت نمونه سوالات دروس مدیریت خانواده

تاريخ: ۱۳۹۱/۱۲/۱۲ بازدید: ۱۷۶۰۵۰

ﺑﻪ اﻃﻼع ﮐﻠﯿﻪ داﻧﺸـﺠﻮﯾﺎن دوره ﮐـﺎرداﻧﯽ ﻋﻠﻤـی ﮐـﺎرﺑﺮدی ﭘﻮدﻣـﺎﻧﯽ ﻏﯿﺮﺣﻀـﻮری ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧـﺎﻧﻮاده ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮاﻻت آزﻣﻮنﻫﺎی ﭘﺎﯾﺎن ﭘﻮدﻣﺎنﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ دوره ﻣﺬﮐﻮر در ﺑﺨﺶ "ﻣﻌﺮﻓﯽ دوره ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﺎﻧﻮاده " ﺳـﺎﻣﺎﻧﻪ اﻃـﻼع رﺳـﺎﻧﯽ دوره ﻓـﻮق ﺑـﻪ آدرس http://dlearning.uast.ac.ir
ﻗﺎﺑﻞ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری اﺳﺖ. ﺿﻤﻨا اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ در ﻧﻈﺮ دارد در ﭘﺎﯾﺎن ﻫﺮ دوره ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺘﺸﺎر ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳـﻮاﻻت ﺟﺪﯾﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﺬﮐﻮر اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﮑﺜﯿﺮ، ﺗﻮزﯾﻊ، ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﺳﻮاﻻت اﯾـﻦ دوره ﺗﻮﺳـﻂ اﺷـﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘـﯽ، ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﻤﻨﻮع ﺑﻮده و ﭘﯿﮕﺮد ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ دارد.

ليست اطلاعيه‌ها