شیوه و ضوابط برگزاری دوره

تذکرات مهم بازگشت به فهرست

  • مسئولیت صحت کلیه مندرجات تکمیل شده فرم تقاضانامه انتخاب پودمان آموزشی و مستندات ارسالی برعهده دانشجو خواهد بود و هرگونه مغایرت و اطلاعات ناصحیح علاوه بر پیگرد قانونی سبب محرومیت از تحصیل در این دانشگاه خواهد شد.
  • هرگونه مغایرت بین اطلاعات و مستنداتی که دانشجو در زمان درخواست پذیرش ارایه نموده است با مستنداتی که در طول مدت تحصیل از جانب وی ارایه خواهد شد، موجب ملغی شدن قبولی فرد می‌گردد.
  • هر زمان مشخص شود که دانشجو حقایق را کتمان نموده یا واجد یکی از شرایط و ضوابط مندرج در دفترچه راهنما نمی‌باشد، در هر مرحله از پذیرش (پذیرفته شدن، حین تحصیل در دانشگاه و ...) قبولی نامبرده «کان لم‌یکن» تلقی می‌گردد.
  • انتخاب پودمان آموزشی و پرداخت وجه شهریه در دوره­ کارشناسی حرفه­ای(ناپیوسته) علمی­کاربردی غیرحضوری صرفاً به صورت الکترونیکی می‌باشد.
  • از آنجایی که انتخاب پودمان آموزشی در این دوره اینترنتی است، لذا ارسال مدارک از طریق پست، به منزله انتخاب پودمان فرد در این دوره نمی‌باشد.
  • پودمان آموزشی انتخابی پس از تایید نهایی، غیرقابل تغییر می­باشد، بنابراین دانشجو باید در زمان انتخاب پودمان نهایت دقت را به کار گیرد.