شیوه و ضوابط برگزاری دوره

تشریح کلی شیوه برگزاری دوره بازگشت به فهرست

برخی از مفاد آموزشی دوره به شرح زیر می­ باشد:

  • کلیه دانشجویان تابع قوانین، مقررات و ضوابط دانشگاه جامع علمی­ کاربردی و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می­باشند.
  • به دانشجویان ذکور دوره­ های علمی‌کاربردی به شیوه آموزش ­های خاص معافیت تحصیلی تعلق نمیگیرد.
  • ارایه کلیه خدمات آموزشی این دوره منوط به دریافت تاییدیه تحصیلی پایان دوره متوسطه دانشجو و درخصوص دانشجویان ذکور، احراز شرایط نظام وظیفه مندرج در این دفترچه می­باشد.
  • تغییر محل آموزش، طبق ضوابط و با موافقت مجری مبدا و مقصد  امکان‌پذیر است.
  • چنانچه دانشجو کلیه پودمان­های آموزشی را مطابق برنامه درسی مصوب با موفقیت طی نماید، به دریافت مدرک رسمی کاردانی علمی­کاربردی دانشگاه جامع علمی­کاربردی، نایل می­گردد.
  • مطابق مصوبه جلسه مورخ ۱۱/۰۳/۱۳۹۲ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دوره­های پودمانی به شیوه آموزش­های تکمیلی بین سطوح تحصیلی و ارایه تک پودمان­های قابل تجمیع اجرا می­شود.
  • متصدیان اجرایی دوره اعم از رسمی، پیمانی، قرارداد پاره وقت، مشاوره و یا سایر موارد مشابه، مجاز نیستند در این پذیرش شرکت نمایند و چنانچه این موضوع رعایت نگردد، قبولی آنان "کان لم‌یکن" تلقی خواهد شد.