شیوه و ضوابط برگزاری دوره

جدول برنامه درسی دوره فناوری ارتباطات و اطلاعات (ICT) روستایی بازگشت به فهرست

ردیف

عنوان پودمان

نام درس

تعداد واحد

جمع واحد

نحوه اجرا

وضعیت

ارایه در این دوره

پیشنیاز

حضوری

حین­ کار

۱

پایه

۱)کاربینی

۱

۱۳

P

---

اجباری

P

---

۲)اصول مدیریت

۲

---

P

۳)بازاریابی و مشتری مداری

۲

---

P

۴)اقتصاد عمومی

۲

---

P

۵)حسابداری عمومی

۲

---

P

۶)واژه­پردازی توسط رایانه

۲

---

P

۷)آزمایشگاه واژه­پردازی توسط رایانه

۱

P

---

۸)تربیت بدنی (۱)

۱

P

---

۲

مبانی پست و پست بانک

۱)حسابداری بانکی

۲

۱۰

P

P

اجباری

---

پایه

۲)مبانی پست

۲

P

P

۳)مبانی برق و الکترونیک

۲

P

P

۴)کارگاه برق و الکترونیک

۱

P

---

۵)زبان انگلیسی فناوری اطلاعات

۳

---

P

۳

کار در محیط ۱

۱)فارسی

۳

۱۱

---

P

اجباری

P

---

۲)کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات

۲

P

---

۳)کارورزی ۱

۲

P

---

۴)کارآفرینی

۲

---

P

۵)اندیشه اسلامی (۱)

۲

---

P

۴

سامانه های بانکی

۱)فناوری ارتباطات ۱

۳

۱۱

---

P

اجباری

---

پایه

۲)پست­ نامه­ ها، امانات و مرسولات

۲

---

P

۳)بانکداری داخلی

۲

---

P

۴)دستورالعمل­های عملیاتی بانکی

۱

---

P

۵)نرم­ افزارهای عملیاتی بانک

۲

P

---

۶)کارگاه فناوری ارتباطات ۱

۱

P

---

۵

پست مالی و بانکداری

۱)فناوری ارتباطات ۲

۳

۱۰

---

P

اجباری

---

سامانه­های بانکی

۲)پست مالی

۲

---

P

۳)کارگاه فناوری ارتباطات ۲

۱

P

---

۴)بانکداری بین­المللی

۱

---

P

۵)زبان خارجی

۳

---

P

۶

سامانه های پست
و مخابرات

۱)شبکه های کامپیوتری

۲

۹

P

---

اجباری

P

پایه

۲)بانکداری الکترونیک

۲

---

P

۳)نرم­ افزارهای کاربردی مخابرات

۲

---

P

۴)نرم­ افزارهای عملیاتی پست

۲

P

---

۵)آزمایشگاه شبکه­ های کامپیوتری

۱

P

---

۷

کار در محیط ۲

۱)کارورزی ۲

۲

۹

P

---

اجباری

---

ارایه در آخرین نوبت تحصیلی

۲)گزارش­نویسی

۲

---

P

۳)ایمنی و بهداشت کار

۲

---

P

۴)اخلاق اسلامی

۲

---

P

۵)دانش خانواده و جمعیت

۱

---

P