شیوه و ضوابط برگزاری دوره

جدول برنامه درسی دوره امور دهیاری و شوراها بازگشت به فهرست

 

ردیف

عنوان پودمان

نام درس

تعداد واحد

جمع واحد

نحوه اجرا

وضعیت

ارایه در این دوره

پیشنیاز

حضوری

حین­ کار

۱

عمران روستایی

۱) صدور پروانه های ساختمانی روستایی و قوانین آن

۲

۱۱

---

P

اجباری

P

---

۲) برنامه­ ریزی پروژه­ های عمران روستایی

۳

---

P

۳) بهسازی طبیعت و حفاظت از محیط زیست

۳

---

P

۴) اصول انعقاد قراردادها و پیمانکاری

۲

---

P

۵)کاربینی

۱

P

---

۲

دروس عمومی

۱)فارسی

۳

۱۳

---

P

اجباری

P

---

۲)اندیشه اسلامی (۱)

۲

---

P

۳)اخلاق اسلامی

۲

---

P

۴)زبان خارجی

۳

---

P

۵)دانش خانواده و جمعیت

۲

---

P

۶)تربیت بدنی

۱

P

P

۳

مدیریت مالی و منابع درآمدی دهیاری و قوانین و مقررات

۱) ریاضیات پایه

۲

۱۱

---

P

اجباری

P

---

۲) اصول حسابداری

۲

---

P

۳)مقدمات آمار

۲

---

P

۴)منابع مالی و درآمدی دهیاری­ها

۲

---

P

۵)بودجه­نویسی و بودجه­ریزی دهیاری­

۳

P

P

۴

قوانین و مقررات ساختمانی و پیمانکاری

۱) قوانین و مقررات دهیاری و شوراهای اسلامی روستا

۳

۹

---

P

اجباری

P

---

۲)حقوق اداری

۲

---

P

۳)آشنایی با سازمان­ها و نهادهای دولتی

۲

---

P

۴)مکاتبات اداری

۲

P

P

۵

کار در محیط ۱

۱)کارورزی ۱

۲

۶

P

---

اجباری

P

---

۲)اصول سرپرستی

۲

---

P

۳)مهارت­ها و قوانین کسب و کار

۲

---

P

۶

جامعه شناسی روستایی

۱)مبانی جامعه­شناسی

۲

۷

---

P

اجباری

---

---

۲)تاریخ تحول روستایی

۱

---

P

۳)مشارکت و تعاون در روستا

۲

---

P

۴)گردشگری روستایی

۲

P

P

۷

مدیریت روستایی

۱)مبانی اقتصاد روستایی

۲

۹

---

P

اجباری

---

---

۲)مبانی توسعه و مدیریت روستایی

۲

---

P

۳)امداد و نجات

۳

P

P

۴)مدیریت اسناد و مدارک

۲

P

P

۸

کار در محیط ۲

۱)کارورزی ۲

۲

۶

P

---

اجباری

---

ارایه در آخرین نوبت تحصیلی

۲)کارآفرینی

۲

---

P

۳)خدمات الکترونیک

۲

---

P

­