شیوه و ضوابط برگزاری دوره

جدول برنامه درسی دوره مترجمی عمومی زبان انگلیسی بازگشت به فهرست

ردیف

عنوان پودمان

نام درس

ساعت آموزشی

جمع ساعت

نحوه اجرا

وضعیت

ارایه در این دوره

پیشنیاز

حضوری

حین­ کار

۱

مکالمه زبان انگلیسی
(سطح پایه)

۱)مکالمات سطح پایه

۲۲

۲۰۰

P

---

اجباری

P

---

۲)خواندن و درک مفاهیم سطح پایه

۲۳

---

P

۳)واژگان و اصطلاحات در مکالمات سطح پایه

۲۳

---

P

۴)بیان شفاهی در سطح پایه

۳۴

P

---

۵)پیاده سازی نوار و فیلم در سطح پایه

۵۲

P

---

۶)دستور زبان و نگارش سطح پایه

۴۶

---

P

۲

مکالمه زبان انگلیسی
(سطح مقدماتی)

۱)مکالمات مقدماتی

۲۲

۲۰۰

P

---

اجباری

P

مکالمه زبان انگلیسی
(سطح پایه)

۲)خواندن و درک مفاهیم سطح مقدماتی

۲۳

---

P

۳)واژگان و اصطلاحات در مکالمات سطح مقدماتی

۲۳

---

P

۴)بیان شفاهی در سطح مقدماتی

۳۴

P

---

۵)پیاده سازی نوار و فیلم سطح مقدماتی

۵۲

P

---

۶)دستور زبان و نگارش سطح مقدماتی

۴۶

---

P

۳

مکالمه زبان انگلیسی
(سطح میانی)

۱)گفت و شنود سطح میانی

۲۲

۲۹۸

P

---

اجباری

P

مکالمه زبان انگلیسی
(سطح مقدماتی و پایه)

۲)خواندن و درک متون سطح میانی

۲۳

---

P

۳)واژگان و اصطلاحات در مکالمات سطح میانی

۲۳

---

P

۴)دستور زبان و نگارش سطح میانی

۳۴

---

P

۵)پیاده­سازی نوار و فیلم سطح میانی

۵۲

P

---

۶)بیان شفاهی سطح میانی

۴۸

P

---

۷)فارسی

۴۸

---

P

۸)زبان خارجی

۴۸

---

P

۴

مکالمه زبان انگلیسی
(سطح تکمیلی)

۱)محاورات متداول سطح تکمیلی

۲۲

۲۱۹

P

---

اجباری

P

مکالمه زبان انگلیسی
(سطح مقدماتی و پایه و میانی)

۲)خواندن و درک مفاهیم سطح تکمیلی

۲۳

---

P

۳)واژگان و اصطلاحات در مکالمات سطح تکمیلی

۲۳

---

P

۴)دستور زبان و نگارش سطح تکمیلی

۳۴

---

P

۵)پیاده ­سازی نوار و فیلم در سطح تکمیلی

۴۲

P

---

۶)بیان شفاهی سطح تکمیلی

۴۳

P

---

۷)اخلاق اسلامی

۳۲

---

P

۸)اندیشه اسلامی (۱)

۳۲

---

P