شیوه و ضوابط برگزاری دوره

کدرشته محل، نام همکار مجری، استان، شهر، آدرس و شماره تماس دوره فناوری ارتباطات و اطلاعات (ICT) روستایی بازگشت به فهرست

ردیف

کدرشته محل

نام همکار مجری

استان

شهر

آدرس

شماره تماس

پیش شماره

۱

۹۰۰۱

مرکز آموزش علمی­کاربردی
شرکت مخابرات استان گلستان

گلستان

گرگان

فلکه گرگانپارس ـ خیابان اسفند شرقی

۳۲۲۵۰۰۴۵

۰۱۷