بخشنامه ها و آیین نامه ها

نقص مدارک بازگشت به فهرست

مطابق ضوابط موجود شرکت دانشجویانی که دارای نقص یا کمبود مدارک
ثبت نامی می باشند و یا مدارک ایشان توسط مجری مربوط بررسی و تایید نگردیده است در
آزمون های فوق امکان پذیر نمی باشد. بدیهی است مسئولیت اطلاع رسانی و پیگیری موضوع با
مجری مربوط است.