شیوه و ضوابط برگزاری دوره

کدرشته محل، نام همکار مجری موسسه آموزش عالی علمی کاربردی بهزیستی و تامین اجتماعی، استان، شهر، آدرس، شماره تماس و پیش شماره دوره مدیریت خانواده بازگشت به فهرست

ردیف

کدرشته محل

نام استان

شهر

نام همکار مجری

آدرس

شماره تماس

پیش شماره

۱

۹۲۱۲

خراسان جنوبی

بیرجند

مرکز آموزش
علمی­ک اربردی بهزیستی

بیرجند ـ خیابان شهدا ـ شهدا ۶

۳۲۲۳۹۲۳۷

۰۵۶

۲

۹۲۲۰

فارس

شیراز

مرکز آموزش
علمی­ کاربردی بهزیستی

بلوار احمدی جنوبی ـ کوچه شماره ۸ـ ساختمان شماره ۳(ولیعصر)

۳۷۳۶۵۰۳۲

۰۷۱